Det trådløse samfund: Stråling stresser kroppen og giver celleskader

De fleste omgiver sig ukritisk med trådløst elektronik. Meget tyder dog på, at det ikke er uden sundhedsmæssige omkostninger

Udgivet den 12 dec. 15, 12:21

Opdateret den 30 mar. 19, 12:06

Forfatter: John Jalving, Speciallæge i Almen Medicin, Lektor emeritus ved Syddansk Universitet

Kategorier: Miljø, Tæt på forskningen

Kommentarer: 10

John Jalving

John Jalving, speciallæge

De seneste 10 års uafhængige forskning omkring radiofrekvent strålings (RFR) virkning på kroppens celler beskriver tydeligt de biofysiologiske mekanismer, der forklarer celle- og DNA-skader. Disse celleskader forårsages af oxidativt stress.

Hvad er oxidativt cellestress?

I store dele af de fysiologiske processer dannes der højst reaktive stoffer, kaldet  frie radikaler. Miljøforårsaget stress får kroppen til at skabe flere frie radikaler, hvilket tvinger kroppen til at behandle ilt hurtigere. Dette er kendt som oxidativt stress, og defineres normalt som et fænomen af dynamisk balance mellem oxidanter og antioxidanter. Set fra et biologisk   synspunkt spiller de frie radikaler en særligt væsentlig rolle.
For mange frie radikaler kan ændre fundamentale cellefunktions- og cellestrukturkarakteristika.  Et ineffektivt antioxidantsystem eller en patologisk produktion af frie radikaler kan forårsage en farlig ubalance, der resulterer i høje niveauer af oxidativ stress. Levende organismer er derfor fra naturens side udstyret med et komplekst antioxidant forsvarssystem, der er i stand til at reducere og regulere skader forårsaget af frie radikaler.

Celleskader

Når der er en øget produktion af frie radikaler, fremkommer en biologisk stresstilstand, der fører til beskadigelser i forskellige celle-komponenter. Disse forandringer kan variere fra mindre skader,  der repareres af cellen selv, til forstyrrelser der griber alvorligt ind i cellernes funktion.

Skader fra frie radikaler rammer især:

CELLEMEMBRANEN: Forstyrret cellekommunikation
CELLEKERNEN (DNA): Mutationer, øget kræftrisiko
MITOKONDRIERNE: Forstyrret energiproduktion
PROTEINER: Forstyrret cellulær følsomhed
RECEPTORER: f.eks. for hormoner
ENZYMER: Forstyrrede metaboliske  processer (omsætning af næringsstoffer)

Elektromagnetiske felter øger mængden af calcium inde i cellerne og kan herigennem øge produktionen af frie radikaler i mitokondrierne. Forskningen og debatten om frie radikalers betydning er meget intens. Frie radikaler er ikke nemme at forstå, holde styr på eller styre – hverken teoretisk eller praktisk. Ikke desto mindre er de en vigtig del af livet – vi kan ikke eksistere uden – og samtidig kan de være belastende, farlige, skadelige og dødelige.

Omfattende forskning

Den seneste offentliggørelse af en omfattende analyse af 100 forskningsstudier viser på overbevisende måde, at trådløs teknologi udløser oxidativt cellestress og invaliderende symptomer for 8-10 pct. af befolkningen. Den nye rapport øger desuden mistanken om en sammenhæng imellem radiofrekvent stråling og cancer. Talsmanden for forskerne i studiet, Igor Yakymenko, udtaler i en pressemeddelelse d. 28. juli 2015, at ”resultaterne giver et tydeligt signal om de reelle risici ved denne form for stråling”.

Af 100 undersøgelser udført overalt i verden og som alle er underkastet peer review (lægers kvalitetskontrol af kollegers arbejde) fandtes 93 af disse som bevis for, at udløsning af oxidativt stress i vore celler er sundhedsskadeligt (93 pct.).

Forskergruppen drager derfor den konklusion, at radiofrekvent stråling (RFR) i ikke-opvarmende (ikke-termisk) strålingsintensitet og under de gældende grænseværdier for termisk stråling er sundhedsskadelig.

Spredning af EHS-syndromet

Rapporten indledes med en beskrivelse af det trådløse netværks indtog igennem de seneste år og den heraf følgende eksplosive forøgelse af baggrundsstrålingen på vor klode. Yakymenko angiver, at radiofrekvent stråling inde i vore boliger i de industrialiserede lande i perioden 1985 – 2005 er øget med faktor 5000! (Maes, W 2005 : Stress Caused by EMF and Radiation).

En sundhedsskadelig konsekvens heraf er spredning af EHS-syndromet (EHS = elektro-hypersensitivitet, red.) til stadigt yngre aldersklasser, samt flere studier, der forbinder elektromagnetisk stråling med kræftudvikling i flere organsystemer (Hardell et al. 2007, 2011; Sadetzki et al. 2008; Sato et al. 2011).

Til støtte herfor taler yderligere resultatet af et nyt studium fra 2015 foretaget af en række tyske forskere: ”Tumorpromotion ved udsættelse for radiofrekvente elektromagnetiske felter under grænseværdier for mennesker ”. Det drejer sig om et replikationsforsøg af et tidligere pilotstudie fra 2010 (Tillmann et  al.), der viste usikker effekt på bestrålede mus m.h.t. udvikling af kræft. Et større antal dyr samt implementering af to ekstra eksponeringsniveauer viste signifikant tumorudvikling, (lymfekræft o.a.) dog uden klar dosis-respons virkning.

Cellekemien

Omdrejningspunkterne i cellen er produktion i stor mængde af ROS (”reaktiv ilt substans”, ”oxidant” ) i:

1) CELLEMEMBRANEN: Enzymet NADH i cellemembranen producerer mere ROS ved RF-stråling, men også i

2) MITOCHONDRIET (cellens ”kraftcenter”) danner ROS.

3) I humane SÆDCELLER er set mutagen effekt/ ødelæggelse/ opsplitning af DNA- molekyler (De Iuliis et al. 2009), ved SAR 1W/kg, betydeligt under de fleste landes grænseværdier.

4) I CELLEKULTURER kunne fremkalde oxidativt stress ved SAR-værdier så lave som 0,1 mkW/m2 ( Burlaka et al. 2013 ; Oksay etn al. 2014 ). Men,

5) Termiske højfrekvente intensiteter af RFR kan IKKE fremkalde oxidativt stress (Hong et al. 2012; Leukonen et al. 2009; Kang et al. 2013)

Opdagelsen af et frit radikal koblet til en aminosyre (8-hydroxy-2desoxygyanosin) som markør for DNA-molekylærskade har givet et redskab til forskningen fremover, når det gælder beskrivelsen af mutagene celleskader under EMR-eksponering.

Kilde: Igor Yakymenko et al. 2015: Oxidative mechanisms and biological activity of lowintensity radiofrequency radiation

KILDE: EHS-Nyt november 2015

10 kommentarer til “Stråling stresser kroppen og giver celleskader

 1. Flott, holder på å samle stoff til ett svarbrev til statsråden i olje -og enegidepartementet og be han om å motbevise dette .
  Mottok ett svadabrev fra Hafslund nett at det jeg skrev ikke medførte riktighet og at ingen slipper unna hvis man ikke kan dokumentere at man lider av en sykdom-
  Svar på henvendelse om smarte strømmålere

  Det vises til henvendelse av 12. februar 2016 om innføring av smarte målere.

  Beslutningen om at norske strømkunder skal få installert avanserte måle- og styringssystemer (AMS) innen 1. januar 2019 ble fattet etter en grundig prosess og etter vurdering av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved tiltaket. Den vedtatte forskriften om AMS og funksjonskrav til målerne har vært sendt på offentlig høring av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

  Dagens system med manuell månedlig måleravlesning og innsending av opplysninger til nettselskapet, vurderes som utdatert. En rekke eldre målere skal nå uansett skiftes ut, etter krav fra Justervesenet. Det vurderes som uheldig at et betydelig antall abonnenter sjeldent eller aldri rapporterer sitt faktiske strømforbruk til nettselskapet. I dag belønnes heller ikke bevisste forbrukere for å flytte forbruket til timer hvor prisen er lavere, ettersom de fleste profilavregnes uavhengig av når forbruket faktisk har funnet sted. Med AMS vil nettselskapene kunne tilby riktigere avregning enn i dag.

  AMS forventes å gi fordeler både for strømkunder og for kraftsystemet, blant annet gjennom automatisk strømavlesning, riktigere måledata, mer og bedre informasjon om strømforbruket, økt forbrukerfleksibilitet og mulighet for automatisk styring av forbruk til timer med lavere priser. AMS forventes også å ha gunstige virkninger for kraftsystemet i enkelttimer hvor systemet er presset, ved å flytte forbrukstopper til andre tidspunkter.

  Departementet mener at personvernhensyn er godt ivaretatt når AMS skal tas i bruk. Med AMS måles strømforbruket kontinuerlig og målerne videresender timeverdiene til nettselskapet, normalt en gang i døgnet. Det stilles strenge sikkerhetskrav til nettselskapene på lik linje med de krav som i dag stilles til elektronisk betalingsløsninger. Informasjons­utvekslingen mellom måleren og nettselskapet vil foregå i et lukket system der bare nettselskapet har tilgang. Informasjonen vil være kryptert. Bortsett fra kunden selv, vil ingen andre enn nettselskapet og kraftleverandøren få tilgang til disse timeverdiene. Kraftleverandøren tenger disse dataene for å fakturere kunden, men leverandøren kan ikke benytte disse dataene til andre formål eller la utenforstående få tilgang til disse dataene uten etter avtale med kunden.

  I likhet med datautstyr, mobiltelefoner, trådløst nett m.m. avgir AMS stråling. Det er ikke satt særskilte krav om stråling fra AMS-målerne eller tilhørende kommunikasjonsutstyr, utover internasjonale krav om grenseverdier for stråling. Disse kravene er anerkjent av Verdens helseorganisasjon og støttes også av norske myndigheter. Det er først og fremst Statens strålevern og Post- og teletilsynet som håndterer spørsmål om stråling i Norge.

  Alle målere som installeres i Norge har strålingsverdier som er langt lavere enn de fastsatte grenseverdiene. På offentlige og private plasser tillates det i frekvensområdet på 900 MHz for mobiltelefonnettet en feltstyrke på høyst 4,5 W/m2. En av de største målerleverandørene i det norske markedet opplyser at når en strømmåler sender avlesningsdata via GSM gir det opphav til et felt på høyst 0,15 W/m2. Dette tilsvarer en stråling som kun er 3,3 prosent av høyest tillatte verdi. Til sammenligning vil en mobiltelefon ved full effekt kunne avgi en stråling på opptil 95 prosent av tillatte verdi.

  Strålingen fra måleren kan derfor anses å være på et nivå som er akseptabelt med tanke på forbrukernes trygghet og helse. I tillegg vil målerne være plassert i lukkede skap, noe som i seg selv vil redusere strålingen. Skapene vil dessuten som hovedregel ikke være plassert i oppholdsrom som kjøkken, soverom og stue. Videre vil strålingen stort sett kun være aktiv noen få minutter i døgnet. Skulle likevel strålingen fra målerne bli plagsom for særlig følsomme, vil det i enkelte tilfeller kunne være mulig for nettselskapet å vurdere å flytte måleren til utsiden av huset.

  Det er forskriftsfestet at nettselskapene skal installere AMS i hvert målepunkt. Dette gjelder ikke dersom «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbrukeren». I forskriftsvedtaket er det presisert at «ulempe» først og fremst er å forstå i helsemessig forstand. Hensynet til personer som måtte ha helsemessig ulempe av elektroniske målere bør derfor være godt ivaretatt.

  Med hilsen

  Kjell M Grotmol (e.f.)

  avdelingsdirektør

  Laila Berge

  underdirektør

 2. Birthe Mikkelsen siger:

  Læs mere om stråling og skadevirkninger her. http://www.ehsf.dk/

 3. Tor Johannessen siger:

  Vil nekte dem å komme inn min dør for å montere disse “smartmålerne”, men skjønner så at dem kan bruke lovens makt for sin handling…
  Jeg vil ikke ha dem inn av flere grunner, men har i dette året vurdert på om dette kan ha noe å si for psoriasis.
  Jeg har hatt dette i noen år, og jeg bor i ett nabostrøk, hvor vi kan ha X antall forskjellige apparater. Der er har heller ikke jeg fint så lite, bare det vesentlige for TV, PC og andre mobile enheter.
  Direkte el følsom tror jeg ikke er, men så er jo psoriasis fremdeles under forskning.
  Kan jeg der i mot begrense mine utslett, så bør jeg snarest mulig flytte til ett roligere strøk, og få dokumentert dette for kraftselskapet, at jeg ikke skal ha noe smart måler i mitt hus.

 4. Henrik Hansen siger:

  Dyr i tjernobyl har udviklet resistens mod celleforandringer. De reparerer nu helt naturligt ødelagte celler.
  Samme mutation vil ses hos mennesker med tiden.

 5. Johannes Bollmann siger:

  Ingen seriøse studier har påvist EHS som en faktisk diagnose. Både blinde og dobbeltblinde studier er ikke i stand til at kæde EHS-symptomerne som patienterne oplever sammen med stråling af nogen art. Der er tale om reaktioner sammenlignelige med fobier, hvor folk reagerer irrationelt og med reelle symptomer, på ireelle påvirkninger. Det gør ikke strålingen farlig at folk frygter den.

  • David Wedege siger:

   Trættende myter i tråden.

   Når man ved anvendelse af provokationsforsøg forsøger at påvise, om der er sammenhæng mellem EMF og symptomer, så kan det helt enkelt skyldes, at metoden flopper. Det kan skyldes flere ting. Blandt andet at EHS ikke er en allergi man kan behandle sådan.

   Flere provokationsforsøg har været genstand for stridigheder. Nuværende ICNIRP-formand Eric van Rongen blev i 2004 kritiseret for, at han designede sit provokationsforsøg med for svage provokationer. Han besvarede kritikken med, at for høje doser var uetisk. Det havde han i og for sig ret i. Men så er hans undersøgelse i grunden også et dødfødt projekt.

   Der er fundet biomarkører, som kan anvendes til diagnostik (bl.a. D. Belpomme). Der ses ejendomme udviklinger i hjernen, der slår i både sænkede og forhøjede værdier.

   Den østrigske lægeforening har etableret en diagnostik. Miljølægeagenturet Europeam har vedtaget en diagnostik.

   EHS adskiller sig helt mærkbart fra fobier ved at EHS-syge ikke har fobisk undvigeadfærd, som tit er den hårde fobiske nød at knække.

   EHS-ramte går ikke og er bange for stråling. De ved bare, at de får et værre ubehag, når de tager i Føtex, men de gør tit alligevel. Det adskiller sig ikke mærkbart fra dårlig ryg.

 6. Roar Heggelund siger:

  Hva med oss som har arbeidet med kraftige stråledoser. Som radiotelegrafist hvor vi satt med et kobberrør fra senderen som gikk til antennen med 1900 watt. Strålingen var så kraftig at en 60 watts lyspære, glødet når vi holdt den 10 cm fra kobberrøret.vi satt 40 cm fra antenneutgangen. I marinen hadde vi kraftige radiostøysendere og meget kraftige radar installasjoner. I de nye strømmålerne er det snakk om 500 milliwatt……😆
  Hva når vi blir røntgen fotografert. MR osv?

 7. Magnus Orri Grimsson siger:

  Vitamin-C can bruges til reparation af oxidativt stress.

Kommentér denne artikel

Find os på:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om forskning.dk

Forskning.dk er en portal, som ønsker mere åbenhed om den forskning, der regulerer danskernes sundhed. Samtidig kan portalen bruges til at finde dokumentation for holistiske behandlingsmetoders virkning.

Siden giver også adgang til en række nyttige links.

Kontakt forskning.dk

Kontakt gerne forskning.dk hvis du har en artikel om forskning eller en en idé til en artikel. Forskning.dk ønsker at indrage brugerne, så hold dig ikke tilbage med eventuelle input.

Århusvej 22A, 8500 Grenaa
+45 86 84 88 88
info@forskning.dk

© Forskning - 2022

Web